Livsstilsprogram för företag

80% av alla kranskärlssjukdomar och minst 30% av all cancer går att förebygga med sunda levnadsvanor. Stora förbättringar kan oftast ske genom ganska små förändringar. Vi erbjuder både verktyg och kunskap om hur det ser ut på företaget. Genom våra behovsanpassade tjänster får företaget ut maximalt av sina insatser. Tjänsten kan med fördel kombineras med en hälsotest.

Livsstilsenkät

Alla medarbetare genomför en online livsstilsenkät som omfattar sex område: motion, kost, stress, sömn, rökstopp och alkohol. Varje medarbetare erhåller ett resultat per område som är indelat i :

  • ingen förändring nödvändig
  • viss förändring önskvärd
  • förändring nödvändig

Gruppåterkoppling

Om gruppen överstiger 20 personer erbjuder vi en gruppåterkoppling per område. Inga individuella resultat presenteras. Med utgångspunkt av resultatet ger vi ett förslag på omfattningen av livsstilsarbetet. I en normal grupp är vår erfarenhet att 40 % har behov av ett livsstilssamtal men variationer kan förekomma.

Livsstilssamtal

Vid behov görs en grundlig genomgång av resultatet av en professionell hälsopedagog som ger förslag på förändringar som är anpassade efter respektive medarbetares behov. Av gruppen som erhåller ett livsstilssamtal är vår bedömning att ungefär hälften har behov av ytterligare insatser antingen av vårt 3 eller 12 månaders program.

3 eller 12 månaders livsstilsprogram

För medarbetare i riskgrupp som behöver ytterligare insatser inkluderar vi ett av våra livsstilsprogram. Läs mer om våra livsstilsprogram.