Företagsprojekt

Företagsprojekt kan göras för företag med minst 20 anställda. Provtagning kan ske antingen på vald mottagning  eller på arbetsplatsen. Vid provtagning på arbetsplats s.k. arbetsplatsprojekt sparar företaget pengar genom att man minimerar arbetstid bortfallet. Det brukar också vara fler medarbetare som genomför hälsoundersökningen på arbetsplatsen och det är en utmärkt startpunkt för en intern hälsosatsning.
Företaget får en presentation med statistik av resultatet av undersökningarna på företagsnivå. Det gör att företaget kan arbeta strategiskt och kostnadseffektivt i sitt hälsoarbete och rikta insatser där de behövs.

Registrering & planering
Företaget bestämmer omfattning, projekttid och gruppindelningar för statistik och återrapportering. Provtagningarna utförs via vårt rikstäckande nätverk av mottagningar eller på arbetsplatsen.
Vid arbetsplatsprojekt bestäms provtagningstidpunkter gemensamt.

Löpande rapportering & betalning
Medarbetarna får kontinuerligt påminnelser om företagets erbjudande. Företaget får löpande rapportering över antalet påbörjade och avslutade hälsoundersökningar. Faktureringen sker månadsvis baserat på antalet påbörjade hälsoundersökningar vid projekt när mottagning valts och vid arbetsplatsprojekt efter genomförd provtagning baserat på beställt antal.

Företagsrapport
Om medarbetargruppen överstiger 20 personer erhåller företaget en företagsrapport med en sammanställning av gruppens resultat gällande bland annat blodtryck, kolesterol, blodsocker, BMI, fysisk aktivitet, stress, sömn och tobak. Rapporten är ett bra beslutsunderlag för egna företagsinsatser.

 

Är du intresserad skicka mail till info@globalhospital.se